พระธรรม

พระธรรม

หลักธรรมในพระพุทธศาสนามีหลักคืออริยสัจ ๔ เป็นเนื้อหาของพระพุทธศาสนา ธรรมในพระพุทธศาสนาทั้งหมดต่างก็ล้อมรอบหลักนี้ อริยสัจ ๔ เป็นสิ่งที่พุทธบริษัททั้งหลายควรกล่าวถึง ควรรู้จัก ได้แก่ อีกสิ่งหนึ่งคือ…

พระเจ้าในพระพุทธศาสนา

พระเจ้าในพระพุทธศาสนา

ความเชื่อในพระเจ้าของคนพุทธ เป็นอย่างไร บางคนมองว่าเราชาวพุทธไม่เชื่อในพระเจ้า แต่แท้จริงแล้วเราเข้าใจพระเจ้า ทำสิ่งต่าง ๆ ตามพระเจ้ายิ่งกว่าบุคคลในศาสนาอื่น ๆ เพียงแต่… สิ่งที่เราเชื่อก็แสดงถึงความเกิด…

ความแตกต่างระหว่างฉันทะและตัณหา

ความแตกต่างระหว่างฉันทะและตัณหา

ฉันทะและตัณหาเป็นปัญหากันมาช้านานว่ามันต่างกันยังไง สุดท้ายมีบางคนเห็นตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้าง บ้างก็ว่าเหมือนกัน บ้างก็ว่าต่างกันตรงนั้นตรงนี้ ในทางพระธรรมฉันทะนั้นเป็นชื่อของความยินดี เช่นเดียวกันกับตัณหาแต่ตัณหานั้นคือความยินดีและยินร้ายในโลก (กามคุณ ๕ และ ธรรมารมณ์…

ธรรม

ธรรม

นี้เป็นความเข้าใจธรรมโดยส่วนตัวซึ่งคิดว่าถูกต้องจึงพยายามรวบรวมเป็นแผนภูมิที่ทำให้น่าจะอ่านแล้วเข้าใจมากขึ้น ว่าธรรมนี้มีภาพรวมอย่างไร วิธีการดูแผนผังนี้คือดูจากซ้ายไปขวา เราจะเห็นว่า ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท อริสัจ ๔ นี้คือหลักเดียวกันและมีขอบเขตเท่ากันคือทั่วถืงทั้งธรรม นั่นคือถ้าบุคคลพิจารณาเห็นชัดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสามสิ่งนี้ย่อมนับว่าเป็นบุคคลที่เห็นทั่วถึงธรรมทั้งมวล…

วาสนาในพระพุทธศาสนา

วาสนาในพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาในประเทศไทยมีการแปลภาษาบาลีสันสกฤต อธิบาย และขยายความสืบต่อกันมาจนบางคราวก็ทำให้ความหมายที่แท้จริงของคำศัพท์นั้นผิดเพี้ยนไป “วาสนา” ก็เป็นคำหนึ่งที่ความหมายผิดเพี้ยนไป เราคนไทยมักเห็นว่า “วาสนา” คือสิ่งดี ๆ ที่หล่นมาจากฟ้า…

ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไร

ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไร

“ดูก่อนโคตมี ท่านพึงรู้ธรรมเหล่าใดว่า ธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อความกำหนัด ไม่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัด เป็นไปเพื่อประกอบสัตว์ไว้ ไม่เป็นไปเพื่อพรากสัตว์ออก เป็นไปเพื่อสั่งสมกิเลส ไม่เป็นไปเพื่อไม่สั่งสมกิเลส เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มักมาก ไม่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มักน้อย…