พระเจ้าในพระพุทธศาสนา

ความเชื่อในพระเจ้าของคนพุทธ เป็นอย่างไร บางคนมองว่าเราชาวพุทธไม่เชื่อในพระเจ้า แต่แท้จริงแล้วเราเข้าใจพระเจ้า ทำสิ่งต่าง ๆ ตามพระเจ้ายิ่งกว่าบุคคลในศาสนาอื่น ๆ เพียงแต่…

สิ่งที่เราเชื่อก็แสดงถึงความเกิด (สร้าง) ความดับ (ทำลาย) ความเป็นไปของสิ่งต่าง ๆ ในโลกเหมือนกับพระเจ้าของศาสนาอื่น ๆ นั่นแหละ แต่พวกเราไม่ได้มองท่านเป็นบุรุษบุคคล ที่มียินดียินร้าย แต่พ้นไปจากฐานะบุรุษบุคคล มองท่านเป็นระบบ เป็นหลักการ ทำให้เราเข้าใจว่าทุกการกระทำของของมนุษย์และสัตว์มีผลจากการกระทำของตัวเองอันมีผลจากระบบและหลักการ (เจตนารมณ์ของพระเจ้า) เหล่านี้

พวกเราจึงไม่ต้องคอยเอาใจท่าน แต่เราทำตามหลักระบบ และหลักการที่ (เจตนารมณ์ของท่าน) ไม่ต้องคอยให้ท่านถูกใจ พวกเราไม่โยนความผิดต่าง ๆ ให้พระเจ้าว่าเพราะท่านเราจึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เรามองที่ตัวเรา เราทำที่ตัวเราแล้วหวังผลจากการกระทำของตัวเรา เพราะเราเข้าใจท่านว่าหากเราทำอย่างไรจะได้ผลอย่างไร และที่สิ่งต่าง ๆ เป็นอย่างนี้เพราะระบบและหลักการ (เจตนารมของพระเจ้า) เป็นแบบนี้

เพราะแบบนี้คนในพระพุทธศาสนาจึงได้ชื่อว่าเข้าใจและทำตามเจตนารมณ์ของพระเจ้าได้ดียิ่งกว่าคนศาสนาอื่น ๆ ที่บอกว่าตนนับถือพระเจ้าในฐานะที่เป็นบุรุษบุคคลเสียอีก

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *