| |

ข้อแนะนำการเปิดบ่อน Casino เสรีในประเทศไทย

ผมเป็นคนหนึ่งที่เล่นการพนัน แต่ก็เลือกที่จะไม่เข้าบ่อนผิดกฏหมายในประเทศด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยและความซึ่อตรง ผมเชื่อว่ามีหลาย ๆ คนที่เดินทางไปเล่นที่ประเทศเพื่อนบ้านด้วยความรู้สึกเดียวกัน ด้วยความเชื่อที่ว่าที่คาสิโนที่ถูกกฏหมายจะมีการตรวจสอบ กฏระเบียบ และ มาตรฐานการทำงานของคาสิโนที่ถูกควบคุมดูแลจากภาครัฐบาลให้เป็นไปอย่างขาวสะอาดและปลอดภัย

ปัญหาของประเทศไทย

 1. เงินทองไหลออกเพราะนักพนันไทยไปเล่นในประเทศเพื่อนบ้าน
 2. เงินทองจากต่างประเทศพากันไปเข้าประเทศเพื่อนบ้านไม่มาเข้าไทย
 3. เงินทองที่อยู่ใต้โต๊ะควบคุมบริหารจัดการไม่ได้ ทำให้เสียรายได้ของประเทศ

ทั้งสามข้อข้างบนนี้เป็นสามข้อปัญหาหลัก ๆ ที่จะต้องแก้ไข จึงมีการพยายามที่จะเปิดบ่อนถูกกฏหมายในประเทสไทยเพียงแต่รูปแบบไหนล่ะที่จะเหมาะกับประเทศไทยมากที่สุด และตอบคำถามทั้งสามข้อข้างบนได้

Singapore Model

เป็นโมเดลที่ ใช้คาสิโนเป้นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนที่มาทำกิจกรรมอื่น ๆ ในสิงคโปรแต่ไม่ใช่กิจกรรมหลัก ในสิงคโปรจึงไม่มีการโปรโมท โฆษณา รวมถึงไม่มีการเชิญชวนให้คนที่ประเทศเล่น แต่อนุญาตให้คนในประเทศเล่นได้แต่ต้องเสียค่าเข้า

Macau Model

ให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันแก่ประชาชน ทำให้ประชาชนเห็นโทษและข้อเสียและความเป็นไปได้และไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นจากการเล่นกาสิโน ทำให้คนในประเทศเล่นอย่างมีสติควบคุมได้และได้รับรายได้เต็มที่จากภายในและนอกประเทศ จนเป็น GDP หลักของประเทศ

Korea Model

ห้ามคนในประเทศเล่นเด็ดขาด หาเงินให้หลังไหลเข้าประเทศ จากนักท่องเที่ยว ตั้ง Casino ในเมืองที่เจริญแล้ว

Cambodia Model

ห้ามคนในประเทศเล่นเด็ดขาด หาเงินให้หลังไหลเข้าประเทศ จากนักท่องเที่ยว ตั้ง Casino ในเมืองที่ยังไม่เจริญเพื่อทำให้ท้องที่เจริญเติบโตเช่น สีหนุวิว ที่จากหมู่บ้านเล็ก ๆ กลายเป็นเมืองท่องเที่ยว เมืองเศรษฐกิจของกัมพูชา

Las Vegas Model

เป็นโมเดลที่ทำให้พัฒนาเมืองที่ยังไม่เจริญให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปเปิดบริการให้ทั้งคนในและต่างประเทศเข้าเล่น

แต่ละ Model มีทั้งข้อดีและข้อเสียของแต่ละ Model แต่การจะหา Model ที่เหมาะสมควรจะดูที่ปัญหาของประเทศในตอนนี้อันได้แก่ 3 ข้อข้างต้น จากการพิจารณากฏกติกาของคณะกรรมธิการที่จะต้องให้ผู้เล่นแสดงรายได้ก่อนเข้าเล่นจะทำให้ประเทศไทยจะเสมือน Singapore Model ซึ่งจะแม้จะตอบปัญหาสองข้อแต่กลับไม่ตอบปัญหาในข้อที่เงินทองไหลออกนอกประเทศเพราะคนรายได้น้อย (ซึ่งเป็นนักพนันส่วนใหญ่) ก็ยังไม่สามารถเล่นได้ในประเทศ

ปัญหาที่จะตามมาหลังเปิดคาสิโนถูกกฏหมาย

 1. ติดการพนัน ที่ไหนมีการพนันที่นั่นมีนักพนันและนักพนันย่อมติดการพนัน และนักพนันที่ติดการพนันขั้นรุนแรงอาจก่อให้เกิดปัญหาข้ออื่น ๆ ตามมาดังนั้น
 2. อาชญากรรม เพราะติดการพนันแต่ด้วยความไม่มีเงินไปเล่น การฉกชิง วิ่งราว หรือฆ่าแย่งชิงทรัพย์เพื่อไปเล่นก็อาจเกิดขึ้นได้
 3. ครอบครัวแตกแยกเพราะคนที่ติดการพนัน ย่อมมีผลร้ายกว่าไฟไหม้บ้านสักครั้ง คนที่ติดการพนันอาจนำครอบครัว ธุรกิจ ไปค้ำประกัน จำนำ เพื่อนำเงินมาเล่นการพนัน
 4. การฆ่าตัวตาย เป็นไปได้สองกรณีคือเพราะติดการพนันในลักษณะเดียวกันกับข้อข้างต้นแต่อาจยังมีความรับผิดชอบชั่วดีและสับสนในตัวเองจนเกิดความคิดสั้นอยากฆ่าตัวตาย หรืออาจจะเป็นเพราะได้ทำร้ายตนและครอบครัวจนหมดสิ้นแล้วจนหมดสิ้นหนทางจึงคิดฆ่าตัวตายก็อาจเป็นไปได้เช่นกัน
 5. ศีลธรรมถดถอย ที่กล่าวมาข้างต้นก็ถือเป็นการที่ศีลธรรมถดถอยแล้ว แต่นอกจากนี้แล้วที่ไหนมีอบายมุขที่นั้นย่อมมีอบายมุข คือนอกจากการพนันแล้วอาจะเป็นแหล่งขายบริการทางเพศ การรขายยาเสพติดด้วย

ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดตั้งคาสิโนในประเทศไทย

ประเทศไทยควรมองปัญหาให้รอบด้าน เพราะไม่เช่นนั้นแล้วนอกจากจะไม่แก้ปัญหาแล้วอาจกลับทำให้ปัญหาของประเทศหนักขึ้นไปอีกจึงอยากขอเสนอแนะ Model ที่สมควรดังนี้

 1. ผู้ที่จะเข้ามาดำเนินการต้องศึกษาเรื่องของการพนัน การดำเนินกิจการคาสิโนให้ถ่องแท้ก่อน
 2. วางแผนที่จะให้ความรู้แก่ประชาชนตั้งแต่ยังเด็กเกี่ยวกับการพนันทุกชนิดอย่างเป็นระบบเป็นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนเห็นว่าการเล่นการพนันเหล่านี้ไม่มีทางที่จะทำให้รวยได้ ไม่มีทางชนะได้ เพราะโดยพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ตราบที่ประชาชนยังคิดว่าจะรวยจากการพนันได้ก็ตาม การที่เชื่อว่าการพนันเป็นเรื่อง ๕๐ ๕๐ สิ่งต่าง ๆ อยู่ที่ดวงก็ตาม แสดงให้เห็นว่าการศึกษายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร)
 3. ควรมีกฏหมายและบังคับใช้อย่างจริงจังเพื่อป้องกันปัญหา อาชญากรรมที่อาจจะมีเพิ่มมากขึ้น
 4. ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น
  1. หน่วยงานที่ตรวจสอบสถานบริการกาสิโน ด้านความปลอดภัยและความซึ่อตรงในการเล่น
  2. การให้ความช่วยเหลือนักพนันที่ติดการพนันก็ต้องมีอยู่ ทั้งด้านการให้คำปรึกษาในการเลิกพนัน การให้ความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องและเป็นระบบ วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นของนักพนันที่ถูกต้องในแต่ละ Stage
 5. ตำแหน่งการตั้ง คาสิโน ไม่ควรเป็นพื้นที่เหมืองหลวง หรือเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วเพราะนอกจากจะทำให้มีการแย่งรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวเดิมแล้ว พื้นที่เมืองหลวงที่มีการเดินรถที่ติดจะทำให้รถติดมากยิ่งขึ้น และส่งผลเสียต่อทั้งธุรกิจและประเทศ
 6. จำนวนแหล่งที่ตั้ง ควรเป็นที่ธุรกันดารและทำการประชาพิจารณ์แล้วได้รับการเห็นด้วยจากประชาชนในพื้นที่ แล้วนำความเจริญ การจ้างงานและวางรากฐานใหม่ทั้งผังเมือง การจราจร และการควบคุมกฏหมายที่ดี และไม่ควรมีให้มากที่จนเกินไปจนทำให้เหมือนส่งเสริมให้มีการเล่นการพนันในทุกท้องที่ แม้จะอนุญาตให้ตั้งในท้องถิ่นได้แต่แหล่งที่ทำเป็นเมืองที่มีการส่งเสริมคาสิโนนั้นควรมีเพียง ๑ ถึงสองแห่งเท่านั้นและไม่ควรห่างจากสนามบินที่ใกล้ที่สุดมากกว่า ๑ ชม ในการเดินทาง
 7. กฏการเข้าใช้บริการ นอกจากกำหนดอายุ การนำเข้าอาวุธ และอุปกรณ์การโกงแล้วไม่ควรมีกฏอื่น ๆ เพราะถ้ามีการตรวจสอบรายได้จะไม่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาของประเทศในข้อ ๑

VIDEO ที่ควรดูแล้วนำไปคิดต่อ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *