| |

Project Management

เป็นการจัดการควบคุมการดำเนินการของโปรเจคต์ให้ดำเนินการไปได้ด้วยการ Balance ระหว่าง 3 ส่วนคือ Scope/Cost/Time ซึ่งจะเห็นได้ว่า Scope ที่กว้างขึ้นจำเป็นต้องมี Cost/Time ที่สูงขึ้นด้วย ในขณะที่หากมี Budget ที่มากพอจนสามารถเพิ่ม Resource ในการทำงาน ใน Scope ที่เท่าเดิมนั้นก็อาจที่จะย่นระยะเวลาทำงานลงได้ หรือแม้แต่ การเปลี่ยนแปลงของระยะเวลา ใน Scope ที่เท่าเดิมอาจส่งผลให้เกิด Cost ที่สูงขึ้นหรือลดลงได้เช่นกัน ดังนั้น

งานของ Project Manager คือ การติดต่อประสานงานระหว่าง Team Members และ Project Steak holder เพื่อให้ Project ลุล่วงไปได้ตามแผนการที่ Balance ระหว่าง Scope/Time/Cost ด้วยวิธีการ ประเมิน (Asssess) สนทนา (Negotiation) พูดคุย (Discuss) และ ปรับเปลี่ยน (Adjust)

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *